Facebook

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro prodej zboží spotřebiteli

(dále jen „podmínky“)
s účinností ode dne 1.10.2016
 
I. Údaje o prodávajícím
 
Prodávající: Pavlína Herzigová, Komenského 49, 54901 Nové Město nad Metují
 
IČ: 11639474               DIČ: 8753133565CZ (prodávající není plátcem DPH)
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 10520
 
Kontaktní údaje: Telefon: 608 381 151
 
Adresa pro doručování elektronické pošty: herzigovap@seznam.cz
Adresa pro doručování pošty je Bohuslavice 40, 549 06 BOHUSLAVICE
 
 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 300520614/0300
 
II. Obecná ustanovení
 
 1. Těmito podmínkami se řídí kupní smlouva (dále jen „kupní smlouva“), uzavíraná prodávajícím a osobou, která má zájem o zakoupení zboží nabízeného prodávajícím (dále jen „kupující“). Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 2. Kupující vyslovuje s obchodními podmínkami souhlas tím, že vyplní formulář určený pro objednávku nabízeného zboží (dále jen „objednávka") a vyplněný jej odešle prodávajícímu. Prodávající vyslovuje souhlas s podmínkami závazným potvrzením objednávky.
 3. Ustanovení podmínek se nepoužije v rozsahu, v jakém se kupující a prodávající dohodnou odchylně v kupní smlouvě.
 4. Pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak, probíhá mezi nimi komunikace elektronickou formou.
 
III. Zboží
 
Prodávající nabízí k prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetových stránkách www.kojenecke-detske-obleceni.czwww.prokojence.eu a www.promiminka.eu, dále jen „internetový obchod". Prodávající u každého druhu zboží uvede zejména:
 
 1. Název zboží
 2. Popis a hlavní charakteristika zboží; k popisu zboží je připojena jeho fotografie
 3. Cena zboží s uvedením, zda se jedná o cenu včetně daní.  Seznam všem poplatků se kupujícímu zobrazí před odesláním objednávky.
 4. Údaj o tom, zda zboží je skladem, případně údaj o předpokládané době naskladnění zboží, případně údaj o tom, že zboží není dostupné. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 
IV. Uzavření smlouvy
 
 1. Kupující objedná zboží výlučně prostřednictvím internetového obchodu.
 2. Po výběru zboží se kupujícímu zobrazí objednávkový formulář. V tomto formuláři je kupující povinen vyplnit položky označené symbolem „*" a doplňujícím textem „povinný údaj“; pokud tak kupující neučiní, nemůže objednávku provést. Podmínkou provedení objednávky je též označení pole „souhlasím s všeobecnými podmínkami pro prodej zboží“.
 3. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vyplněný objednávkový formulář s uvedením ceny za jednotlivé položky zboží a s uvedením všech nákladů na dodání zboží. Až do odeslání objednávky je kupující oprávněn svoji objednávku upravit či zrušit.
 4. Odeslaná objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 5. Neprodleně po odeslání objednávky obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, automaticky generovanou odpověď o přijetí objednávky k vyřízení.
 6. Bez odkladu, nejpozději do 48 hodin od objednání zboží, zašle prodávající kupujícímu sdělení, učiněné písemně nebo elektronickou poštou, a to:
  a) Závazné potvrzení objednávky. Toto závazné potvrzení objednávky je přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy. V tomto závazném potvrzení prodávající sdělí kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží, způsob placení a též údaje sloužící pro zjištění stavu vyřízení objednávky.
  b) Změnu podmínek obsažených v objednávce. Tato změna podmínek je novým návrhem na uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující s touto změnou podmínek nevysloví do tří dnů od seznámení se s touto změnou souhlas, objednávka kupujícího se ruší a ani kupující ani prodávající již nejsou svými projevy vůle vázáni.

  c) Odmítnutí přijetí objednávky. V tomto odmítnutí prodávající uvede důvody pro toto odmítnutí. Odmítnutím přijetí objednávky se objednávka ruší. Prodávající a kupující se v takovém případě mohou dohodnout na jiném řešení.
 7. Kupující je dále oprávněn svoji objednávku zrušit až do doby, než obdrží od prodávajícího závazné potvrzení objednávky. Poté, co kupující obdrží závazné potvrzení objednávky od prodávajícího, lze kupní smlouvu zrušit, není-li dán důvod pro odstoupení od smlouvy, pouze dohodou kupujícího a prodávajícího.
 
V. Dodání zboží
 
 1. Předpokládanou dobu dodání zboží (dále jen „dodání zboží“), sdělí prodávající kupujícímu v závazném potvrzení objednávky. Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným dopravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě některých produktů je lhůta dodání zpravidla delší.
 2. Prodávající bude o případném prodloužení dodací lhůty kupujícího včas informovat. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do dvou dnů od obdržení takové informace; pokud tak neučiní, platí, že s prodloužením lhůty k dodání zboží souhlasí.
 3. Prodávající dodává zboží na adresu zadanou kupujícím v objednávce. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Způsob dopravy volí kupující v objednávce.
 4. V případě, že kupující zboží nepřevezme nebo odmítne převzít, nese od tohoto okamžiku nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující neodebere zboží ani v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytne prodávající nebo pokud se prodávající a kupující dohodli na opětovném doručení zboží, je nepřevezme nebo odmítne převzít podruhé, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Prodávající není povinen dodat zboží dříve, než bude uhrazena kupní cena, ledaže k zaplacení kupní ceny má dojít podle volby kupujícího současně s dodáním zboží.
 
VI. Převzetí zboží kupujícím
 
 1. Kupující stvrzuje převzetí zboží podpisem listiny o předání a převzetí zboží (zejména předávacího protokolu nebo přepravního listu) v případě, že zboží je mu dodáváno.
 2. Kupující má při převzetí zboží možnost si zboží prohlédnout a zjistit vady a poškození obalu a zjevné vady zboží. Pokud kupující při převzetí zboží svým podpisem potvrdí, že obal zboží není vadný či poškozený, a že zboží nemá zjevné vady, platí, že takové vady vznikly až po předání a převzetí zboží, pokud nebude prokázán opak.
 3. Prodávající předává kupujícímu zboží společně s daňovým dokladem, záručním listem a návodem k použití zboží v českém jazyce a kupující stvrzuje tuto skutečnost svým podpisem. Opak prokazuje kupující. V případě, že záruční list prodávající nevydá, slouží jako záruční list daňový doklad.
 
VII. Placení zboží
 
 1. Způsob placení zboží volí kupující v objednávce. Kupní cenu za zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě dodání zboží prostřednictvím dopravce či smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
 2. Kupní cena za zboží je zaplacena okamžikem, kdy
  a) kupující předá peněžní hotovost pracovníkovi dopravce či pracovníka smluvní zásilkové služby.
  b) platba zaslaná kupujícím převodem z účtu či poštovní poukázkou - složenkou je připsána na účet prodávajícího
  3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu při dodání zboží prostřednictvím dopravce či smluvní zásilkové služby nejpozději spolu s převzetím zboží. Pokud kupující nejpozději v tomto okamžiku nezaplatí kupní cenu, je prodávající oprávněn odepřít dodání zboží, a to až do zaplacení kupní ceny. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším než deset dnů po uplynutí lhůty pro zaplacení kupní ceny kupní smlouva zaniká.
 3. V případě platby kupní ceny poštovní poukázkou – složenkou nebo převodem platby na účet prodávajícího je kupující povinen zaplatit kupní cenu do 10 dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím (čl. IV. odst. 6. písm. a) podmínek) nebo od uzavření kupní smlouvy na základě jednání prodávajícího a kupujícího (čl. IV. odst. 6. písm. b) podmínek). V případě prodlení kupujícího se zaplacení kupní ceny delším než deset dnů po uplynutí lhůty pro zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného uhrazení kupní ceny.
 
VIII. Záruka
 
 1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 2. Záruční doba běží od předání zboží kupujícímu.
 
IX. Reklamace
 
 1. Kupující oznamuje prodávajícímu vady zboží elektronicky na e-mailovou adresu herzigovap@seznam.cz nebo písemně. (dále jen „reklamace“).
 2. V reklamaci kupující uvede údaje ke své osobě, popis zboží, číslo objednávky a popis vady zboží. Sdělí, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, to vše tak, aby bylo zřejmé, kdo reklamaci činí, k jaké věci se reklamace vztahuje a čeho se kupující domáhá.
 3. Prodávající bezprostředně po obdržení reklamace zašle kupujícímu informace o dalším postupu a vyzve kupujícího k součinnosti při vyřízení reklamace.
 4. Prodávající po posouzení vady oznámí kupujícímu způsob vyřízení reklamace kupujícího do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě, a vyzve jej k další součinnosti. Lhůta pro oznámení o vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou kupující neposkytl prodávajícímu součinnost k vyřízení reklamace a zejména nepředal vadné zboží k posouzení, neumožnil prodávajícímu posoudit stav reklamovaného zboží nebo je neodeslal na zadanou adresu. V případě, že prodávající reklamaci kupujícího neuzná jako oprávněnou, dohodne se s ním na dalším postupu, například na provedení placené opravy zboží.
 5. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu; v případě, že kupující takto zboží nezajistí pro přepravu, se kupující vystavuje nebezpečí odmítnutí svého nároku  protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží vzniklé v průběhu přepravy zboží od kupujícího, a toto poškození může znemožnit posouzení oprávněnosti původní reklamace.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného.
 7. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.
 
X. Odstoupení od smlouvy
 
 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, v němž převezme od prodávajícího zboží. Prodávající má v případě tohoto odstoupení nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu a další prostředky od něj převzaté do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji obdržel.
 2. Kupující má v případě svého odstoupení od smlouvy povinnost nést náklady spojené s vrácením věci, jestliže toto zboží nemůže být vráceno formou poštovní přepravy.
 3. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že tak stanoví právní předpisy nebo tyto podmínky, typicky pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností prodávajícího.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v těchto podmínkách a v právních předpisech, zejména pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností kupujícího.
 5. V případě odstoupení od smlouvy jsou si prodávající a kupující povinni vrátit poskytnuté plnění. V případě, že kupující vrátí zboží nekompletní, poškozené nebo jinak znehodnocené nad rámec běžného opotřebení, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody.
 6. Ten, pro jehož porušení povinností druhá strana odstoupila od kupní smlouvy, je povinen této druhé straně nahradit náklady, které dosud vynaložila. Kupující se takto zavazuje nahradit prodávajícímu zejména náklady spojené s marným dodáním zboží kupujícímu a prodávající se kupujícímu zavazuje nahradit zejména účelně vynaložené náklady spojené s reklamací.
 7. Odstoupení podle tohoto článku zasílá kupující prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla nebo elektronicky na e-mailovou adresu herzigovap@seznam.cz
 8. Prodávající činí odstoupení od smlouvy podle tohoto článku podmínek písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.
 9. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.
 
XI. Poplatky spojené s kupní smlouvou
 
 1. K ceně za zboží účtuje prodávající následující poplatky:
  Poštovné:
  - bez dobírky 129,-Kč
  s dobírkou 189,-Kč
 2. Výše všech poplatků podle odst. 1 tohoto článku podmínek se kupujícímu zobrazí v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky, ve výši v závislosti na volbě objednávky.
 
XII. Ochrana osobních údajů
 
 1. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení, a to za účelem vyřízení objednávky kupujícího a pro usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu. Kupující udělí souhlas se shromažďováním osobních údajů učiněním objednávky.
 2. Pokud kupující projeví zvláštním projevem vůle svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 3. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.
 4. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce" na internetové stránce www.kojenecke-detske-obleceni.czwww.prokojence.eu nebo www.promiminka.eu.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na herzigovap@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.
 
XIII. Závěrečná ustanovení
 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.kojenecke-detske-obleceni.cz,  www.prokojence.eu nebo www.promiminka.eu.
 2. Režim kupní smlouvy a úkony kupujícího či prodávajícího na ni navazující, například reklamace či odstoupení od smlouvy, se řídí podmínkami ve znění ke dni uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující je oprávněn zasílat prodávajícímu stížnosti poštou, telefonicky, elektronickou formou na kontaktní údaje uvedené v těchto podmínkách a na internetových stránkách. Prodávající vyřizuje tyto stížnosti v přiměřené době sdělením na zadané kontaktní údaje kupujícího. V případě, že kupující není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na orgány České obchodní inspekce nebo na soud.

 

Potřebujete poradit ?

Potřebujete
poradit ?

herzigovap@seznam.cz

tel:. +420 608 38 11 51 

Přihlášení zákazníka

Facebook